بـر اسـاس تصویـب نامـه هیـات وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل یکصــد و ســی و هشــتم انــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه هــا ،موسسـات و شـرکت هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی ،بانـک هـا ، شـهرداری هـا و… براسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان هـای خـودرا از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر  تامیـن نماینـد. لذا شرکت فرا انرژی سبز آذرخش همـگام با تحولات جهانی  و توسعه بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر در نظر دارد به منظور تحقق مصوبه هیئت محترم وزیران و کاهش هزینه برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی در فاز اول حداقل ۲۰ درصد انرژی مصرفی دستگاه‌ها را  از طریق نیروگاه خورشیدی تامین نماید

اهداف بالادستی راه اندازی نیروگاه خورشیدی ساختمان های دولتی :

 • عمل به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 • عمل به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی برنامه برنامه ششم توسعه، محیط زیست و بند ۵ سیاست ‌های کلی اصلاح الگوی مصرف
 • تعهد کشور در کنفرانس جهانی آب و هوایی پاریس
 • عمل به مصوبه هیت محترم وزیران در خصوص الزام سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی برای تامین حداقل ۲۰ درصدی انرژی مصرفی خود از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر (در صورت عدم تامین انرژی مبل قبض دوره با قیمت خرید انرژی های تجدید پذیر لحاظ خواهد شد).
 • عمل به ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ «دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار و سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند».
 • بر اساس بند ۶ ابلاغیه وزیر نیرو تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه‌هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث نیروگاه استفاده نکرده است.

اهداف وزارت نیرو در رابطه با راه اندازی نیروگاه خورشیدی ساختنمان های دولتی :

 • کاهش آلایندگی ‌های زیست محیطی
 • کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و امکان صادرات بیشتر
 • کمک به کاهش پیک روز شبکه برق ( ساعت ۱۲ تا ۱۶ )
 • کاهش تلفات انرژی در سطوح انتقال و توزیع
 • کمک به تنوع بخشی به منابع انرژی با هدف توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

مزایای نیروگاه خورشیدی برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی :

 • کاهش قابل توجه در هزینه برقی مصرفی ( نظر به اینکه بالاترین نرخ مربوط به ادارت و شرکت‌های دولتی بوده و پیک بار آنها از ساعت ۱۱ تا ۱۵ محاسبه می‌گردد )
 • جلوگیری از افزایش ۳ برابری هزینه های برق مصرفی و اعمال جرایم مربوطه
 • عمل به ابلاغیه برنامه اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال سال ۹۶

فرم ثبت درخواست مشاوره احداث نیروگاه خورشیدی برای ساختمان های دولتی

error: بی خیال کپی شو عزیزم!